svet pedas

O ČOM JE PEDAS

BEZPEČNE A SPOĽAHLIVO ŤA PREPRAVÍME K ODBORNÝM ZNALOSTIAM, O KTORÝCH SNÍVA PRACOVNÝ TRH

Pripoj sa aj ty k nám a pozri, čo ťa čaká!

PEDAS má študijné programy jedinečné na Slovensku. Budeš odborníkom v doprave, dopravných službách, spojoch, ekonomike, elektronickom obchode, manažmente.

Budú ťa všetci chcieť ešte počas štúdia! 95% absolventov je zamestnaných ihneď.

Cenu ministra dopravy a výstavby SR dostaneš len u nás.

Spolupracuj s nami na medzinárodných projektoch, ukáž celému svetu, čo v tebe je.

Študuj spolu s nami na najlepších svetových univerzitách.

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY / ŠPECIALIZÁCIE

Cestná doprava

Pri nadobudnutej kvalifikácii v našom programe cestná doprava budeš schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, pri riadení dopravných a logistických činností a tiež pri plánovaní a riadení osobnej dopravy v regióne. Uplatníš sa na miestach stredných a vyšších článkov pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a tiež medzinárodnej cestnej doprave.

Dopravné služby v osobnej doprave

Zaujímaš sa o verejnú osobnú dopravu? Vlaky, električky, autobusy a trolejbusy? U nás nájdeš uplatnenie v dopravných podnikoch poskytujúcich hromadnú osobnú dopravu na regionálnej, štátnej alebo medzinárodnej úrovni. Ak ti zároveň aj záleží na životnom prostredí, môžeš sa uplatniť v oblasti cestovného ruchu pri zabezpečovaní prepravy osôb a riadení osobnej dopravy jednotlivými systémami v oblasti centier turistického ruchu a znížiť tak emisie, ktoré dnes spôsobuje veľký počet osobných automobilov.

Ako absolvent získaš schopnosť hodnotiť prepravné podmienky jednotlivých druhov dopravy, špecifikovať najvhodnejšie postupy vo výbere druhu dopravy s cieľom zabezpečiť dopravnú obsluhu daného územia v primeranej kvalite a v nadväznosti jednotlivých druhov dopravy tak, aby dopravný systém čo najviac vyhovoval požiadavkám cestujúcich.

Zasielateľstvo a logistika

Chceš nájsť uplatnenie v nákladnej doprave a tiež v zasielateľských, dopravných a logistických organizáciách? Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie na oddeleniach logistiky a najmä vo výkonných funkciách zasielateľov alebo dopravných a prevádzkových manažérov, pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách. Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.

Expertízna činnosť v cestnej doprave

Absolvent študijného programu je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v poisťovniach, v lízingových spoločnostiach, v servisoch, na miestach predajcov vozidiel a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravy. Uplatníš sa na miestach prevádzkových pracovníkov a na miestach riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky v cestnej doprave.

Ekonomika a manažment podniku

Ak ťa baví ekonomika a trúfaš si zvládať náročné ekonomické situácie v podnikoch, pri manažérskych rozhodnutiach a chceš riešiť úlohy z oblasti kalkulácií, rozpočtov a plánovania podnikového procesu tak si na správnom mieste. Pomôžeme ti nájsť manažérske uplatnenie najmä v stredných podnikoch, predovšetkým na stredných úrovniach riadenia. Získané učebné zručnosti ťa kvalifikujú pre ďalšie štúdium s vysokým stupňom samostatnosti.

Finančný manažment

U nás ti ponúkneme možnosť aplikovať svoje nadobudnuté vedomosti na stupni riadenia najmä v manažmente domácich a zahraničných podnikov, ale tiež finančných inštitúcií. S uplatnením možno počítať aj v mimo podnikovej oblasti, ako sú štátne inštitúcie zaoberajúce sa podnikovo-hospodárskou činnosťou.

Letecká doprava

Ako absolvent nášho štúdia získaš poznatky o technologických procesoch v leteckej doprave a tiež dokážeš analyzovať problémy a možnosti riadenia leteckých dopravných procesov. Súčasťou výučby je aj získanie znalostí a prehľadu o organizácii a riadení civilného alebo vojenského letectva.

Študijný program je zameraný na pokrytie širokého spektra problémov leteckej prevádzky. Postupne u nás študenti získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch ako je prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, navigácia, meteorológia, aerodynamika, rádionavigačné zariadenia, alebo monitorovanie letu, ktoré ti pomôžu formovať tvoju profesionálnu kariéru v technických, prevádzkových a ekonomických oblastiach.

Profesionálny pilot

Poď aj ty k nám študovať profesionálneho pilota a uplatni sa u civilných leteckých prevádzkovateľov kdekoľvek v EÚ. U nás ti zabezpečíme dobré praktické základy a zodpovedajúce letové skúsenosti. Tiež ti zabezpečíme typové preškolenie na akúkoľvek generačnú úroveň palubného vybavenia lietadiel pre obchodné alebo dopravné využitie. Po doplnení vzdelania sa môžeš uplatniť aj v oblasti vojenského letectva.

Že nie je na Slovensku žiadne veľké letisko? Ty chceš ostať na Slovensku!? Tak to ďalej vôbec nečítaj. Našich absolventov nájdeš po celej zemeguli. Od Spojených arabských emirátov, cez Južnú Kóreu, Kanadu, USA a o Európe ani nehovoriac. Sú všade ... a samozrejme dievčatá majú úplne rovnaké šance ako chlapci.

Elektronický obchod a manažment

Ako náš absolvent dokážeš analyzovať a riešiť problémy v podmienkach nástupu nových foriem komunikácie prostredníctvom elektronického obchodu a jeho riadenia. Máš možnosť sa uplatniť v riadiacich funkciách stredného manažmentu a tiež vo využívaní informačných a komunikačných technológií v organizáciách poskytujúcich služby ako prevádzkoví manažéri. V prípade založenia vlastného podniku budeš schopný pracovať aj ako riadiaci manažér stredného podniku v oblasti obchodu a služieb a pôsobiť tak ako aktívny a riadiaci prvok v reťazci podniku služieb.

Distribučné technológie a služby

Chceš sa uplatniť na pozícii riadenia distribučných systémov v poštových, zasielateľských a dopravných organizáciách? Alebo ťa viac zaujíma oblasť moderného elektronického podnikania a verejnej správy? Obsahová náplň tohto programu ti vytvorí predpoklady pre uplatnenie sa aj na miestach prevádzkových manažérov alebo výkonných zamestnancov pre objednávanie distribučných služieb vo veľkých výrobných a distribučných centrách.

Vodná doprava

Chceš pracovať vo výkonných profesiách dopravných a logistických firiem poskytujúcich prepravné služby prostredníctvom vnútrozemskej a námornej plavby ? Rád by si sa uplatnil v oblasti cestovného ruchu pri organizovaní a zabezpečovaní osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch a uzatvorených vodných plochách či v oblasti zabezpečovania prevádzky intermodálnych centier?

Máš vzťah k vode, páčia sa ti lode a plavba? Chceš si zakormidlovať na lodnom simulátore či reálnom plavidle? Túžiš po spoznávaní nepoznaného a láka ťa vôňa diaľav? Hľadáš niečo zaujímavé s možnosťou perspektívneho uplatnenia sa ? Tak už nehľadaj! Príď študovať vodnú dopravu na Žilinskú univerzitu v Žiline!

Železničná doprava

Baví ťa železnica? Tak sa pridaj k nám! Pomôžeme ti tvoje nadobudnuté vedomosti aplikovať v praxi a to na stredných a vyšších stupňoch riadenia železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, na trhu železničnej dopravy a tiež v zasielateľských a logistických podnikoch. Ďalej môžeš svoje vedomosti uplatniť v podnikoch, u dopravných operátorov, či v oblasti priemyselných podnikov.

Naša katedra navyše v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky uskutočňuje kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na pozíciu zamestnanca ŽSR ako výpravca. Kurzy sú realizované mimo bežnej výučby. Po úspešnom absolvovaní kurzu získava každý študent podnikové štipendium od národnej spoločnosti ŽSR.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMAČKÁCH

Dôležité dátumy

Dni otvorených dverí

12.11.2021
11.02.2022

Termín podania prihlášky na prijímacie konanie

1. kolo: do 31.03.2022
2. kolo: do 12.08.2022

Termín prijímacieho konania

1. kolo: 10.06.-15.06.2022
2. kolo: 25.08.-26.08.2022

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacej skúšky

budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník):

 • do 2,00 vrátane na študijné programy:
  • ekonomika a manažment podniku
  • finančný manažment
  • elektronický obchod a manažment
  • letecká doprava (špecializácia letecká doprava, profesionálny pilot).
 • do 2,50 vrátane na študijné programy:
  • železničná doprava
  • cestná doprava (špecializácia cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
  • distribučné technológie a služby
  • vodná doprava
  • zasielateľstvo a logistika
  • dopravné služby v osobnej doprave

budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník):

 • do 1,60 vrátane na študijné programy:
  • ekonomika a manažment podniku
  • finančný manažment
  • elektronický obchod a manažment
 • do 2,00 vrátane na študijné programy:
  • cestná doprava (špecializácia cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
  • železničná doprava
  • letecká doprava (špecializácia letecká doprava, profesionálny pilot).
  • distribučné technológie a služby
  • vodná doprava
  • zasielateľstvo a logistika
  • dopravné služby v osobnej doprave

budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z vyššie uvedených podmienok. Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška je realizovaná formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva. Otázky testu sú zo všeobecných vedomostí, matematiky a vybraného cudzieho jazyka (anglického, španielskeho, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka).

Uchádzači o študijný program letecká doprava (špecializácia letecká doprava a profesionálny pilot), ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov alebo iných preukazov letovej spôsobilosti alebo leteckého mechanika, získavajú pri prijímacích skúškach 10 preferenčných bodov.

Postup vyplnenia elektronickej prihlášky

REFERENCIE

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

Všetci sa o teba potrhajú!
Najlepší už popri štúdiu pracujú a absolvujú top stáže v renomovaných podnikoch. Doma aj v zahraničí.

Naj zamestnávatelia našich absolventov a partneri fakulty

POZRI NAŠE VIDEÁ

KONTAKT

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421/41/513 30 50

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

Prosím, vyplňte povinné pole.
Prosím, vyplňte povinné pole.
Prosím, vyplňte povinné pole.
Prosím, vyplňte povinné pole.